Reklamačný poriadok

Upozornenie: Úplné informácie o právach z vadného plnenia a reklamačných postupoch (reklamačný poriadok) nájdete v čl. VIII. našich všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú dostupné tu. Informácie uvedené na tejto podstránke predstavujú len výňatok z reklamačného poriadku. 

Práva z chybného plnenia 

Máte právo namietať vadu, ktorá sa vyskytne pri chovateľských potrebách, a to v zákonnej lehote 24 mesiacov. Na zužitkovateľných veciach ako sú predávané krmivá je vyznačená najkratšia trvanlivosť, t.j. minimálna doba, počas ktorej si výrobok zachováva svoje špecifické vlastnosti a spĺňa požiadavky zdravotnej nezávadnosti. Výrobcom garantovaná trvanlivosť dodávaných krmív je 4 mesiace až 3 roky od dátumu výroby podľa druhu krmiva, a je uvedená na obale. 

Právo z vadného plnenia sa nevzťahuje na škody vzniknuté: 

  • Pri neodbornom zaobchádzaní zákazníka s krmivom.
  • Pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka.
  • V dôsledku živelnej katastrofy.
  • V dôsledku násilného poškodenia.
  • V dôsledku poveternostných vplyvov.
  • Pri prevádzke za neobvyklých podmienok.
  • Krmivá sa skladujú v suchu, na chladnom mieste chránenom pred slnečnými lúčmi a teplom. Dôležité je krmivo zabezpečiť proti škodcom.

 

Reklamačný formulár 

Pokiaľ je Vaša zásielka poškodená, prišiel Vám iný tovar, alebo v inom počte, neváhajte nás kontaktovať cez náš reklamačný formulár. 

Reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti v čo najkratšom možnom termíne. 

Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba vybavenia reklamácie záleží na druhu tovaru a druhu reklamovanej vady. 

Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili, čo je jej obsahom, aký spôsob reklamácie požadujete a Vaše kontaktné údaje. Toto potvrdenie Vám bude zaslané aj po prijatí vyplneného reklamačného formulára nižšie. 

Pokiaľ je Vaša objednávka poškodená pri preprave, pri preberaní zásielky do protokolu kuriéra odporúčame uviesť „preberám s výhradou pre možnú reklamáciu“. Inak sa môže stať, že tovar nebude (aj napriek zdanlivo nepoškodenej krabici) v poriadku a doručovacia spoločnosť reklamáciu neuzná. 

Pokiaľ nebude Vaša reklamácia vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pokiaľ bude Vaša reklamácia vybavená, sme povinní vydať Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomne odôvodníme zamietnutie reklamácie.