Vrátenie tovaru

Upozornenie: Úplné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy a postupoch pri odstúpení od zmluvy nájdete v čl. VII. našich všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú dostupné tu. Informácie uvedené na tejto podstránke predstavujú len výňatok z našich obchodných podmienok. 

Právo odstúpiť od zmluvy 

Pokiaľ ste si nákup u nás rozmysleli a chcete tovar vrátiť (s výnimkou tovarov, pri ktorých sa odstúpenie od zmluvy nepripúšťa), máte zo zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí uplynutím 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Odstúpiť od zmluvy môžete akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným spoločnosti Dibaq a.s., so sídlom č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, Česká republika e-mail: objednavky@fitmin.sk, telefón: + 420 460 000 111. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať listom prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo prostredníctvom elektronickej pošty). Na uľahčenie môžete tiež využiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás na základe zmluvy prijali, vrátane nákladov na dodanie, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru alebo preukázania, že bol tovar odoslaný späť, podľa toho, čo nastane skôr. To neplatí pri dodatočných nákladoch vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob dodania. Na vrátenie peňažných prostriedkov použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol použitý na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ nebude výslovne určené inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ich odovzdajte na adrese:

Dibaq, a. s. - Areál Šmídl, s. r. o. - Aleš Prachař, Voštice 931, 566 01 – Vysoké Mýto, Česká republika

Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dní. Pri zaslaní tovaru späť nesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

V prípade zasielaného tovaru zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.